Inleiding      WHOA Quick scan     Concact     WET WHOA

Inleiding

Vooral door de afgelopen coronaperiode is het aantal ondernemingen dat in financieel zwaar weer is gekomen fors toegenomen.

Om deze ondernemingen te helpen weer een financieel gezonde toekomst te bieden is door VONDENHOFF ADVOCATEN de WHOA-balie geopend.

De WHOA-balie is dé plek waar u terecht kunt voor al uw vragen omtrent de Wet Homologatie Onderhands Akkoord [WHOA-wet].

In de volgende video geeft Mr. Wim Vondenhoff een uitleg over de wet en de toepassing van de wet.

?
VONDENHOFF ADVOCATEN - WHOA QUICK SCAN
Mr. WBM Vondenhoff - VONDENHOFF ADVOCATEN

De WHOA quick scan

Heeft uw onderneming een hoge schuldenlast bij de belastingdienst en/of bij crediteuren dan is de WHOA het overwegen waard.
Wanneer uw onderneming een positieve cashflow heeft en u een verbeterplan heeft voor de onderneming is uw slagingskans in een WHOA procedure aanmerkelijk groter.
Wilt u meer weten?
Vul dan onderstaande formulier in:

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u naar aanleiding van deze video vragen of wilt u weten of uw onderneming in aanmerking kan komen voor een WHOA procedure?
Vul onderstaande contactformulier in en wij nemen u casus direct met u door:

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De WHOA werd per 1 januari 2021 ingevoerd en is bedoeld om bedrijven met een positieve cashflow, maar een te hoge schuldenlast van die last te bevrijden, zodat er na sanering een gezond bedrijf overblijft. Overigens geeft de wet ook andere instrumenten om de onderneming weer gezond te maken. Een schuldenreductie is niet persé nodig. Met de WHOA kan bijvoorbeeld ook via de rechter ingegrepen worden in bestaande huur-, lease- of financieringsovereenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlenging van de afbetalingstermijnen of vermindering of kwijtschelding van de rente. Een schuldenreductie middels sanering is echter de meest voorkomende vorm.

Criterium voor toelating tot de WHOA is een mogelijk dreigend faillissement nu of in de nabije toekomst.

Het bijzondere van WHOA is dat voor het eerst in ons burgerlijk recht ingegrepen wordt in het eigendomsrecht. Voorheen kon – buiten faillissement of surseance van betaling om – een crediteurenakkoord alleen slagen wanneer alle crediteuren met het voorstel instemden. Daar is nu verandering in gekomen. Een akkoord is bindend voor alle, dus ook weigerachtige crediteuren, indien 2/3 van de betreffende schuldenmassa (dus niet aantal crediteuren!) voor het akkoord heeft gestemd. Vandaar een dwangakkoord.

 

Toepassing van de WHOA is wel aan een aantal voorwaarden gebonden:

  1. De positie van de crediteuren mag niet verslechteren in vergelijking met een faillissementsscenario. Het akkoord moet dus leiden tot een hogere uitbetaling aan de crediteuren dan dat zij in geval van faillissement zouden krijgen.
  2. Het akkoord moet leiden tot een verbetering van de financiële positie van de onderneming.
  3. Het akkoord dient te worden aangeboden nadat de crediteuren in klassen zijn onderverdeeld.
7

De klassenindeling werkt als volgt:

Simpel uitgelegd je dient dezelfde crediteuren in dezelfde groep in te delen. Hierbij wordt de rangorde van schuldeisers zoals die in faillissement geldt als leidraad gebruikt. De meeste voorkomende klassen zijn:

a. Separatisten:

Dit zijn de crediteuren wier vordering verzekerd is middels een pand- of hypotheekrecht.

b. Preferente crediteuren:

De vorderingen van fiscus en bedrijfsvereniging. Let op, achterstand in afdracht van pensioenrechten zijn conform een recente uitspraak van de Hoge Raad niet saneerbaar. Dat hangt samen met het navolgende. Rechten van werknemers blijven buiten de regelingen die gebaseerd zijn op de WHOA. Je kunt dus op grond van de WHOA geen werknemers ontslaan of arbeidscontracten openbreken. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat pensioenverplichtingen zodanig met werknemers zijn verweven, dat ook pensioenrechten en pensioenafdrachten daardoor buiten de WHOA sanering vallen.

c. Concurrente crediteuren:

Dit zijn de normale handelscrediteuren die verder geen bijzonder voorrecht hebben.

De stemming:

Zoals ik hierboven al mededeelde is voor het aannemen van het akkoord voldoende, dat 2/3 van de schuldenmassa voor het akkoord stemt. Gestemd wordt per klasse en dat betekent, dat er ook per klasse verschillende akkoorden aangeboden kunnen worden. Ik zou mij kunnen voorstellen dat de concurrente crediteuren en de klasse van preferente een afbetalingsvoorstel krijgen bij voorbeeld van 25% respectievelijk 50%, terwijl de financiers wordt aangeboden om de rente te verlagen en/of de afbetalingstermijn te verlengen. Natuurlijk kan ook een akkoord worden aangeboden aan alle crediteuren.

Let op: met betrekking tot de preferente crediteuren geldt tot 1 april 2024 een bijzondere regeling: conform de Leidraad invorderingen 1990 kan de Belastingdienst alleen met een voorgesteld akkoord instemmen als dat inhoud, dat de Belastingdienst minimaal het dubbele percentage ontvangt als dat aan de concurrente crediteuren is aangeboden. Stel dus dat de concurrente crediteuren 25% krijgen, dan moet aan de Belastingdienst 50% worden aangeboden. Tot 1 april 2024 echter is door de Minister van Financiën bepaald dat de fiscale vorderingen met hetzelfde percentage kunnen worden afgekocht als dat de concurrent crediteuren wordt aangeboden. In mijn voorbeeld dus ook met 25%.

7

De WHOA heeft aan de rechter grote bevoegdheden toegekend.

Ik gaf al aan dat de rechter in bestaande contracten kan ingrijpen of die zelfs kan ontbinden.

Daarnaast kan de rechter gevraagd worden om in geval er geschillen tussen het te saneren bedrijf en bijvoorbeeld een crediteur optreden, over de hoogte van de openstaande vordering, de rente etc. te beslissen.

De rechter zal dan op zeer korte termijn een uitspraak doen. De bevoegdheid gaat echter nog verder. Stel dat een akkoord in een klasse wordt afgewezen, dan kan het te saneren bedrijf de rechter vragen om die afwijzing te overrulen en te bepalen dat het akkoord alsnog geldt. Het klinkt u misschien vreemd in de oren, maar dat heeft de rechter al verschillende keren in de praktijk gedaan. De afweging is dan onder andere enerzijds het belang van de crediteur en anderzijds het belang van het voortgaan van de onderneming. Opvallend is, dat van deze rechterlijke uitspraken hoger beroep niet mogelijk is. Dat betekent dus dat wanneer de rechter in dit soort kwesties een uitspraak doet die meteen bindend zijn.

Zoals hierboven al aangegeven kunt u zelf bepalen of alle crediteuren in het akkoord worden betrokken dan wel slechts een bepaalde groep of groepen. Let wel: wanneer u een klasse van crediteuren heeft gevormd moet u alle tot die klassen behorende crediteuren hetzelfde voorstel voorleggen. U kunt dus niet een crediteur uit een klasse buiten het akkoord houden.

De rechter kent nog een belangrijke bevoegdheid en dat is het vaststellen van een afkoelingsperiode. Op verzoek van het te saneren bedrijf kan de rechter namelijk bepalen, dat crediteuren gedurende een bepaalde tijd hun rechten niet mogen uitoefenen. Stel bijvoorbeeld dat u onder een bepaalde licentie werkt en achter bent met het afdragen van de fee’s. als de rechter een afkoelingsperiode heeft gelast, dan kan de licentieverstrekker de licentie gedurende die afkoelingsperiode niet intrekken. Zo kan ook een leasemaatschappij de geleasde producten niet terughalen gedurende de afkoelingsperiode. Zo’n periode wordt afgekondigd voor maximaal vier maanden en kan één keer verlengd worden zodat de uiteindelijke maximale duur acht maanden is.

Hoe gaat een WHOA saneringsprocedure in zijn werk?

Eerst wordt bekeken of het bedrijf na sanering levensvatbaar is.

1. De eerste stap is om te bezien of de onderneming in financiële problemen verkeert die uiteindelijk mogelijkerwijs tot een faillissement kunnen leiden.

2. Vervolgens wordt een plan opgesteld. Dit plan dient uitvoerig aan te geven welke maatregelen de onderneming buiten de sanering neemt om het tij te keren. Dit rapport dient te eindigen in een door een registeraccountant opgestelde begroting waaruit blijkt, dat de onderneming na sanering levensvatbaar is.

3. Als de eerste twee stappen genomen zijn en de conclusie is dat de onderneming saneerbaar is dienen wij vervolgens vast te stellen of er voldoende financiële mogelijkheden zijn om een akkoord te kunnen betalen. In de praktijk blijkt namelijk, dat het bereiken van voldoende voorstemmers veel minder lastig is dan het financieren van zo’n akkoord. Dat moet meestal uit eigen middelen, aangevuld met extra aandeelhouders, dotaties en/of private investors komen.

4. Nadat de analyse gereed is wordt het aanbod voorbereid. Daartoe dient de liquidatiewaarde te worden vastgesteld van de onderneming. Dat is de opbrengst in geval van faillissement. Hiertoe maakt Advocatenkantoor Vondenhoff gebruik van erkende taxateurs. Tevens dient een waardering te worden gemaakt van de onderneming nadat de sanering is doorgevoerd. Uiteraard zit tussen de liquidatiewaarde en de herwaarderingswaarde een positief verschil. De wetgever is nu van mening dat in ieder geval een deel van dit positief verschil aan de crediteuren dient te worden uitgekeerd. De achterliggende gedachte is dat door het kwijtschelden van een deel van de schuld de waarde-sprong tot stand is gekomen. De onderste begrenzing van het akkoord is dus dit bedrag, maar de andere begrenzing is de mogelijkheid om het akkoord gefinancierd te krijgen. Dit is dus een behoorlijke puzzel.

5. Dan komt een van de lastigste punten en dat is het opstellen van de akkoord-aanbiedingsbrief. Advocatenkantoor Vondenhoff maakt daar altijd een uitvoerig document van en daarbij wordt ook zoveel mogelijk financiële informatie bijgevoegd. Het uitgangspunt is dat hoe transparanter je je akkoord aanbieding maakt, hoe groter de kans van slagen is. Aan deze brief wordt gehecht een zogenaamde standaard akkoordverklaring. Daarin geeft de crediteur Advocatenkantoor Vondenhoff de bevoegdheid om namens hem voor het akkoord te stemmen.

 

6. Nadat de aanbiedingsbrief is verzonden breekt een periode van onderhandeling met de crediteuren aan. Het moment van verzenden van de aanbiedingsbrief is ook het moment om de rechtbank in te schakelen en dat geschiedt middels het verzenden naar de griffie van de rechtbank van de zogenaamde startverklaring. Zodra de startverklaring is verzonden kunnen namelijk alle hierboven genoemde rechterlijke interventies op verzoek van de te saneren partij plaatsvinden. In die startverklaring dient ook een keuze te worden gemaakt tussen een openbare of besloten procedure. De openbare procedure kenmerkt zich doordat de sanering wordt gepubliceerd in de Staatscourant en er aantekening van wordt gemaakt in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een besloten procedure speelt zich buiten het zicht van de openbaarheid af en alle verzoeken aan de rechter wordt in de raadkamer – dus niet openbaar – behandeld.

7. Zodra het quotum van goedkeuring is bereikt wordt de rechtbank gevraagd om een datum voor de crediteurenvergadering bij de rechtbank. U zult zich kunnen voorstellen dat als het vereiste quotum is bereikt die crediteurenvergadering in zijn algemeenheid niet veel voorstelt. Enkel wanneer komt vast te staan dat crediteuren niet in overeenstemming met de wet zijn behandeld kan dat tot consequenties leiden, maar Advocatenkantoor Vondenhoff zorgt er wel voor dat dit natuurlijk niet voorkomt. Nadat de crediteuren voor de crediteurenvergadering zijn opgeroepen vindt ter rechtbank die vergadering plaats. Het is mogelijk dat er niemand komt opdagen, maar dat weet je van te voren niet. Daarna stuurt de rechtbank haar bevindingen door naar de kamer van de rechtbank die de zaak behandelt ter homologatie. Homologatie is goedkeuring. De rechtbank toetst dan nog eens of aan alle criteria van de WHOA voldaan is en homologeert dan het akkoord. Op dat moment wordt het voor alle partijen bindend. De doorlooptijd vanaf de oproeping van de crediteuren voor de crediteurenvergadering tot aan het vonnis van homologatie is tussen de zes en acht weken, voor rechtbankbegrippen super snel. Op dat moment is de sanering beëindigd en dient het akkoord nageleefd te worden door uitbetaling ervan.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen of wilt u weten of uw onderneming in aanmerking kan komen voor een WHOA procedure?

Vul onderstaande contactformulier in en wij nemen u casus direct met u door: