PRIVACYVERKLARING

De verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die namens Vondenhoff Advocaten worden uitgevoerd.

Vondenhoff Advocaten respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Vondenhoff Advocaten verwerkt bij haar dienstverlening
persoonsgegevens van cliënten en relaties. De informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

Vondenhoff Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.
Vondenhoff Advocaten
Vlotstraat 2
6417 CB HEERLEN
Telefoon 045 – 208 09 99
Fax 045 – 208 09 90
E-mail vondenhoff@vondenhoff.nl

 

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Vondenhoff Advocaten

Vondenhoff Advocaten verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Op de website van Vondenhoff Advocaten
kunt u bekijken welke diensten Vondenhoff Advocaten aanbiedt. Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto’s, vingerafdrukken, maar ook bijvoorbeeld IP-adressen of gebruikersnaam.

Vondenhoff Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren, of persoonsgegevens die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Denk hierbij aan:
– geslacht
– voor- en achternaam
– adres, postcode en woonplaats
– Telefoon-, faxnummer
– E-mailadres
– BSN-nummer
– Bedrijfsgegevens: rechtsvorm, bedrijfsnaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres
– Betaalgegevens; IBAN en tenaamstelling

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Vondenhoff Advocaten omdat deze door u als betrokken op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de
dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Doel verwerking persoonsgegevens

Vondenhoff Advocaten verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een
overeenkomst;
– het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– innen van declaraties;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– marketing en communicatie activiteiten.

Bij het uitvoeren van juridische dienstverlening worden diverse soorten persoonsgegevens verwerkt. Zo hebben wij naam en adresgegevens nodig om in contact te kunnen treden met cliënten en relaties. Ook dienen wij cliënten te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Hiertoe zijn wij verplicht op basis van wettelijke regels en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Werknemers

Vondenhoff Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens van de eigen werknemers op grond van de wet en de arbeidsovereenkomst.

Social Media

Vondenhoff Advocaten is via social media actief (LinkedIn, Facebook). Het is mogelijk dat wij via deze wijze persoonsgegevens van derden verwerken. Op de website / social media van Vondenhoff Advocaten zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen. Vondenhoff Advocaten houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die knoppen en/of links is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Marketing en communicatie

Vondenhoff Advocaten verzamelt commerciële informatie over bedrijven en potentiële cliënten om onze juridische diensten te kunnen uitbreiden en nieuwe producten te kunnen aanbieden. Wij maken daartoe soms ook gebruik van direct marketing. Deze vorm van gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke grondslag van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Derden

Vondenhoff Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Vondenhoff Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met
de wederpartij.
Daarnaast kan Vondenhoff Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een ander met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Vondenhoff Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van AVG. Door mr.
W.B.M. Vondenhoff ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij
valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Doorgifte persoonsgegeven naar landen buiten de EU

Het valt niet uit te sluiten dat in het kader van onze juridische dienstverlening wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Dit gebeurt met inachtneming van de AVG. Binnen de EU wordt een gelijkwaardig beschermingsniveau gewaarborgd. De doorgifte aan landen buiten de EU vindt slechts plaats indien dat land voldoende bescherming biedt.

Beveiliging persoonsgegevens

Vondenhoff Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op
het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Vondenhoff Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Vondenhoff Advocaten in het kader van de bescherming
van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Vondenhoff Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Op grond van wet- en regelgeving heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens een aantal rechten:
– recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
– recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van
verwerkingsverantwoordelijke)
– recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke
gegevens)
– recht van verzet
– recht op dataportabiliteit
– recht op vergetelheid
– recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
– recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Vondenhoff Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Vondenhoff Advocaten
Vlotstraat 2
6417 CB HEERLEN
E-mail : vondenhoff@vondenhoff.nl
Telefoon : 045 208 09 99

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) met een afgeschermde paspoort en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Vondenhoff Advocaten niet uit heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie hierover is terug
te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing Privacy Verklaring

Vondenhoff Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Voor vragen en/of contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. W.B.M. Vondenhoff (045 – 208 09 99).

Deze privacyverklaring is moment geldig en dateert van mei 2018