MR WBM VONDENHOFF ADVOCAAT
A
herstructurering ondernemingen

Ondernemen is en blijft een ongewisse, riskante zaak. Door verkeerde beslissingen of macro-economische omstandigheden kan een bedrijf in zwaar weer geraken. In het ergste geval kan het leiden tot het faillissement van de onderneming en een faillissement is pure arbeidsplaatsen- en kapitaalvernietiging. 

Geplaagd door de constant bellende en mailende crediteuren en de steeds maar lastiger wordende financier, vernauwt de visie van de ondernemer zich tot het vullen van gaten met andere gaten. Hij verliest hierdoor het zicht op oplossingen. 

Toch durft Wim Vondenhoff te beweren, dat zeker driekwart van de in de problemen geraakte ondernemingen te redden is. 

Daarvoor dient, mede afhankelijke van de grootte van de onderneming en de ernst van de situatie, geheel in de lijn van De Nieuwe Zakelijkheid, een team van twee of drie deskundigen te worden samengesteld die in sneltreinvaart de onderneming saneren en weer gezond maken. 

Zo'n sanering kan buiten een faillissement om of juist met behulp van een faillissement gerealiseerd worden. 

Een van de klemmende problemen is de financiering van zo'n nieuwe start van de onderneming. Een onderdeel van De Nieuwe Zakelijkheid is het uitbreiden van het dienstenpakket en daartoe behoort ook het bezien of via informele kapitaalverstrekkers (een deel van) de financieringsproblematiek opgelost kan worden. 

Ten slotte blijkt in zo'n situatie, dat de ondernemer, het bestuur, vaak tijdelijk behoefte heeft aan managementondersteuning. Ook dit ziet Wim Vondenhoff als een onderdeel van De Nieuwe Zakelijkheid en hij kan daar kandidaten voor leveren. 

Kortom: een crisis geeft stress, maar ook nieuwe kansen en als u met de hulp van Wim Vondenhoff die kansen goed oppakt kan daar een prachtig voortgezet bedrijf uit voortvloeien. 

Stel een vraag
insolventierecht

Wim Vondenhoff is een gekend en zeer ervaren curator. Hij wordt al meer dan dertig jaar door de rechtbank regelmatig aangesteld tot curator in de meest uiteenlopende faillissementen. Hij is al sedert 1992 lid van de Internationale Curatorenvereniging Insolad. Op deze website worden van alle lopende faillissementen de openbare verslagen aan de rechter-commissaris gepubliceerd. Het kan voor u heel interessant zijn om regelmatig te volgen of Wim Vondenhoff tot curator in een faillissement is aangesteld, omdat u als ondernemer door zo'n faillissement de kans krijgt om voor een fractie van de economische waarde zaken als klantenbestand, voorraden, intellectuele eigendomsrechten, autopark, onroerend goed en andere activa te kunnen verwerven. Sterker nog: als u er vroeg genoeg bij bent en het binnen uw eigen bedrijf past biedt een faillissement u de mogelijkheid om een complete, volledig gesaneerde, gebruiksklare onderneming voort te zetten zonder dat u gehouden bent de schulden of het volledige personeel mee over te nemen.

De al oude Faillissementswet staat het op het punt om in de komende twee à drie jaren beetje bij beetje ingrijpend te worden gewijzigd. Dat kan voor u van belang zijn.

Dit onderwerp is in TopTalks opgenomen.

Stel een vraag
contractenrecht

Ieder goed contract kenmerkt zich door uit het contract voortkomende problemen, te kunnen oplossen. Het gaat niet enkel om het opschrijven van de tussen partijen gemaakte afspraken; dat is meer geschiedschrijving, maar om een voor partijen werkbaar document, dat al voorziet in oplossing van mogelijke toekomstige problemen, soms zelfs tot voorbij de looptijd van het contract, op te stellen. 

Overeenkomsten bestaan uit daaronderliggende verbintenissen: bij de koop van een machine is de verbintenis voor de leverancier het leveren en van de koper het betalen van de koopprijs. Dit is een simpel voorbeeld, maar deze verbintenissen kunnen zeer uitvoerig met elkaar verweven zijn. 

Natuurlijk gaat er wel eens wat fout in de vaak gecompliceerde verhouding tussen partijen. Een goede overeenkomst kenmerkt zich door het vooraf creëren van een oplossing of een weg naar een oplossing voor gerezen problemen. Het opmaken van contracten is dan ook puur vakwerk. 

Toch zijn gerechtelijke procedures soms onvermijdelijk en ook daarin heeft Wim Vondenhoff een enorme ervaring opgebouwd.

Stel een vraag
aanbestedingsrecht

Overheden en bepaalde (overheids-)instellingen verlenen opdrachten aan het bedrijfsleven. Het betreft hier besteding van publieke middelen. Om deze aanbestedingen zo eerlijk en transparant mogelijk te laten verlopen, gelden twee Europese richtlijnen en de Aanbestedingswet.

Het wettelijke systeem van aanbestedingen luistert nauw en een kleine afwijking kan enorme gevolgen voor de aanbesteding hebben.

Wim Vondenhoff heeft een grote expertise opgebouwd op dit terrein. Hij vertegenwoordigt zowel aanbestedende diensten als ook inschrijvende bedrijven. Verder geeft hij tal van lezingen over dit onderwerp en publiceert regelmatig commentaren in kranten en tijdschriften. 

Zie onder andere: 

"Nieuwe aanbestedingsregels: kleine wijzigingen met een scherp randje" in het Vaktijdschrift School & Wet.  

Bij het aanbestedingsrecht zijn er twee partijen, namelijk de aanbestedende dienst en de inschrijver. Wim Vondenhoff vertegenwoordigt zowel de een als de ander. Bij de aanbestedende dienst komt het erop aan een zorgvuldig geredigeerd aanbestedingsdocument te maken, waardoor vooraf de kans op gerechtsprocedures sterk beperkt wordt. Optredend voor inschrijvende bedrijven is het van belang het aanbestedingsdocument onder een loep te leggen en te speuren naar mogelijkheden, waardoor onze cliënt de opdracht alsnog krijgt of in ieder geval een geldig voordeel bij een procedure heeft. 

Dit onderwerp is in TopTalks opgenomen.

Stel een vraag
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is veelomvattend. Neem werkgeversaansprakelijkheid: die geldt niet enkel tijdens de periode dat de werknemer in dienst is, maar werkt zelfs decennia na einde dienstverband nog door. Denk aan de mijnwerkers met stoflongen, asbestslachtoffers en onderhoudsmonteurs bij defensie.

Een ander hot item is productaansprakelijkheid.

Vaak zijn de gevolgen van deze aansprakelijkheden verzekerd, maar ook hier doen zich problemen voor.

Neem als voorbeeld onderverzekering. Over dit onderwerp heeft Wim Vondenhoff een artikel naar aanleiding van een door hem behandelde zaak in voorbereiding.

Dit onderwerp in TopTalks opgenomen.

Stel een vraag
bestuurdersaansprakelijkheid

Over weinig onderwerpen doen zo veel fabels de ronde als over dit onderwerp. Wim Vondenhoff heeft ervaren, dat bestuurdersaansprakelijkheid voor veel ondernemers een ware nachtmerrie vormt. 

Dit veelal ten onrechte, want hoofdregel is dat de vennootschap, die de bestuurder vertegenwoordigt, voor de gevolgen van die bestuursdaad aansprakelijk is. Dit geldt ook als achteraf blijkt, dat het besluit niet goed voor de vennootschap heeft uitgepakt.

Er gelden echter enige bijzondere aansprakelijkheden:

A. verzuim van melding bij de Fiscus van betalingsonmacht kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden;
B. in faillissement kan het verwerpen van de boekhouding of het niet, niet-volledig of te laat deponeren van de jaarrekening van de vennootschap tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

Wim Vondenhoff heeft, zowel in zijn hoedanigheid van curator, alsook als verdediger van een aangesproken bestuurder een enorme ervaring met deze materie. Hij heeft hier vele lezingen over gegeven. 

Dit onderwerp is in TopTalks opgenomen.

Stel een vraag
financiering en zekerheden

De afgelopen zes à zeven jaren hebben wij geconstateerd, dat het voor met name MKB-bedrijven steeds lastiger wordt om bancaire financieringen te verkrijgen. Dit remt de ontwikkeling van bedrijven in ernstige mate.

Daarnaast staat de rentevoet op een historisch laag niveau. Hierdoor ontvangen spaarders een lage vergoeding voor hun spaartegoeden. In onze praktijk, maar ook in die van de adviseurs waar Wim Vondenhoff mee samenwerkt, komt hij regelmatig privépersonen tegen die, doordat zij bijvoorbeeld hun onderneming hebben verkocht, over financiële middelen beschikken en daar investeringen mee willen doen. Deze groep van private investeerders wordt voor de financiering van het MKB steeds belangrijker. Door zijn ervaring en combinatie van juridische, bedrijfseconomische en fiscale opleidingen heeft Wim Vondenhoff een uitstekende achtergrond om financieringen te beoordelen. Hij wordt hiervoor dan ook regelmatig geconsulteerd en door private investors naar projecten gevraagd. Wilt u in de portefeuille van private investors opgenomen worden of heeft u behoefte aan financiering, stuur dan een e-mail.

Bij financieringen hoort het verlenen van zekerheden. Welke zekerheden bij welke financieringsvorm past is maatwerk. Bovendien zult u er versteld van staan hoe vaak fouten in financieringsovereenkomsten bij het vestigen van zekerheden gemaakt worden. 

Een mooi voorbeeld van een verkeerde verlening van zekerheden ter terugbetaling van een lening heeft geleid tot een artikel van Wim Vondenhoff in het Financiële Dagblad. Zie hiervoor onder publicaties

Dit onderwerp is in TopTalks opgenomen.

Stel een vraag
ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een uitgebreid rechtsgebied, vanaf de keuze van rechtsvorm bij start van de onderneming, over geschillen tussen aandeelhouders onderling, aandeelhouders en bestuur, bestuursleden onderling, stortingsplicht, bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid tot aan het beëindigen der onderneming.

Sedert oktober 2012 is het vennootschapsrecht gemoderniseerd door invoering van de Flexwet. Hierdoor kunnen voor vrijwel iedere situatie speciale aandelen gevormd worden.

Dit is een perfect middel om in familiekring een onderneming over te dragen en kinderen die niet in het bedrijf zitten wel dividend te laten ontvangen zonder stemrecht. Ook kunnen aandelen gecreëerd worden die alle het recht van bestuursbenoeming hebben en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.

Ten slotte wijzen wij nog op de zogenaamde "uitkeringstoets". Op straffe van terugbetaling en bestuurdersaansprakelijkheid, moet het Bestuur iedere uitkering van de vennootschap aan derden - bijvoorbeeld dividend - goedkeuren. Criterium daarbij is, dat de uitkering de onderneming niet mag hinderen in haar normale betalingsverplichtingen. Hiertoe dient het Bestuur een vermogenstoets uit te (laten) voeren.

Deze verplichting leidt nog tot veel onduidelijkheid en discussie.

Dit onderwerp is in TopTalks opgenomen.

Stel een vraag
bedrijfsovername, fusie en andere samenwerkingsvormen

Het kopen, verkopen of opsplitsen van bedrijven, maar ook het creëren van duurzame samenwerkingsvormen ten behoeve van bedrijven is maat- en vakwerk. 

Belangrijk is, dat partijen allereerst een tijdsplan hebben, waarin exact omschreven staat wat wanneer dient te gebeuren. In welke fase der onderhandelingen dient het due diligence-onderzoek plaats te vinden en hoe diep dient dat onderzoek te gaan, is, zijn vragen die beantwoord moeten worden.

Vaak is the devil in the detail... en lopen deals stuk wanneer partijen juist het gevoel hadden eruit te zijn. Dit kan gebeuren als er aan het einde van het proces oude lijken uit de kast komen of men het wel eens is over de koopsom, maar niet over de door de verkoper te geven garanties.

Met al zijn ervaring kan Wim Vondenhoff u door dit ingewikkelde proces, vol gevaarlijke klippen, leiden en de deal tot een goed einde brengen.

Wim Vondenhoff geeft al jarenlang lezingen over het koop/verkoopproces, maar ook over specifieke onderwerpen als het due diligens-onderzoek en de gevolgen er van.

Dit onderwerp is in TopTalks opgenomen.

Stel een vraag
huur- en vastgoedrecht

Wim Vondenhoff kan u van advies dienen bij aanvang van huur tot aan de beëindiging. Dit houdt ook onderhandelingen over huurvermindering of tussentijdse beëindiging in.
Daarnaast behandelt Wim Vondenhoff kwesties die samenhangen met Verenigingen van Eigenaren bij appartementsrechten. 

Onder dit onderwerp vallen ook vragen over erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten.

Stel een vraag
fiscaal recht

Hoe ver mag de Ontvanger gaan bij (bodem)beslag?

Wanneer is sprake van persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid?

Hoe onderhandel je met de Ontvanger of Inspecteur over betalingsuitstel, een gespreide betaling of (gedeeltelijke) kwijtschelding van belastingschulden?

Wat is de positie van de Fiscus bij een financiële herstructurering van een onderneming?

En hoe is deze positie bij een faillissement of surséance van betaling?

Met al deze vragen heeft Wim Vondenhoff in zijn hoedanigheid van saneerder van bedrijven en curator een grote ervaring opgedaan.

Dit onderwerp is in TopTalks opgenomen. 

Stel een vraag
arbeidsrecht

Wij kunnen u bij dit uitgebreide onderwerp, vanaf het sluiten van de arbeidsovereenkomst tot het beëindigen ervan, met alle hierbij behorende varianten, adviseren en bijstaan.

Stel een vraag
MR WBM VONDENHOFF ADVOCAAT
B
biografie

Wim Vondenhoff

Middelbare school Bernardinuscollege Heerlen
Nijenrode Nederlands Opleidingsinstituut voor Bedrijfskunde te Breukelen
Nederlands recht Rijksuniversiteit Utrecht
Belastingkunde Rijksuniversiteit Brabant in Tilburg 

Sedert 1982 advocaat en vanaf 1988 zelfstandig gevestigd.
Als medeoprichter en jarenlange leading partner Vondenhoff Sijben Advocaten opgebouwd.

Per 1 oktober 2014 in goed overleg uit de maatschap VSA getreden en vanaf deze datum weer als zelfstandig advocaat gevestigd. Per 1 maart 2018 gevestigd aan het adres Vlotstraat 2 - 4, Heerlen

Lid van oa.
NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten)
Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrechtjuristen
Voorzitter Deutsch Niederländisches Zentrum für Vergabe (Stichting Duits Nederlands Centrum voor Aanbestedingen) 

Nevenactiviteiten oa.
Commissaris en adviseur bij diverse bedrijven
Gastdocent filosofie Bernardinuscollege
Gastdocent Maastricht University insolventierecht
Geeft veelvuldig lezingen voor ondernemers en overheden
Schrijft regelmatig (kranten-)artikelen

advocatenpraktijk

In zijn meer dan drie decennia omvattende ervaring als advocaat heeft Wim Vondenhoff zich toegelegd op advisering van MKB bedrijven, instellingen en overheden.

Het betreft juridische onderwerpen op het terrein van ondernemingsrecht, algemeen contractenrecht, aanbestedingsrecht en geschillen tussen organen van vennootschappen.

Een bijzondere naam heeft Wim Vondenhoff opgebouwd als saneerder en herstructureerder van bedrijven. Dit specialisme heeft hij zelfstandig uitgebouwd en daardoor heeft hij in de loop der jaren vele tientallen bedrijven kunnen helpen bij de opbouw van een nieuwe toekomst. Het betreft de meest uiteenlopende ondernemingen in onder andere de navolgende branches:

goederentransport
personenvervoer
industriële schoonmaak
wildgroothandel
aannemers
groothandel industriële producten
bekend merk autodealer
groot beleggingsfonds
vee- en vleeshandel
zonnepanelenproductie
producent vloeibare schoonmaakproducten

Daarnaast wordt Wim Vondenhoff al meer dan 30 jaren regelmatig door de rechtbank tot curator aangesteld. Klik hier voor een lijst van lopende faillissementen en faillissementsverslagen.

de nieuwe zakelijkheid

De Nieuwe Zakelijkheid is een term uit de Duitse cultuur en literatuur van de jaren 20 van de vorige eeuw. Zij kenmerkt zich door een duidelijke, strakke, nuchtere, maar ook intellectuele wijze van weergave van de werkelijkheid. 

Dit is één van de pijlers waarop Wim Vondenhoff zijn advocatenkantoor baseert. Daarnaast staat De Nieuwe Zakelijkheid voor een geheel nieuwe vorm van samenwerken tussen dienstverleners ten behoeve van hun klanten. Als het nodig is en cliënt dat wenst, kan voor ingewikkeldere, multidisciplinaire zaken een op die casus toegesneden team van deskundigen gevormd worden. Uit zijn uitgebreid netwerk selecteert Wim Vondenhoff dan de beste vakmensen (accountants, belastingadviseurs, assurantietussenpersonen, notarissen, makelaars, financiers, enz.) om voor zijn cliënt het optimale resultaat te bereiken binnen een zo kort mogelijke periode. Hierbij gaat hij dwars door de bestaande vennootschapsrechtelijk- en maatschapsverbanden heen, direct naar de deskundige personen. Dit geldt ook voor advocaten. Op deze website treft u een lijst van onderwerpen aan die door het kantoor behandeld worden. Wanneer Wim Vondenhoff van mening is zelf onvoldoende deskundigheid over dit onderwerp te bezitten, zal hij, geheel in de filosofie van De Nieuwe Zakelijkheid, een op dit onderwerp deskundige advocaat bij u introduceren die, als u dat wenst, de zaak onder zijn leiding inhoudelijk voor u behandelt. Uiteraard brengt Wim Vondenhoff u voor zijn werkzaamheden dan geen extra kosten in rekening. 

Dit bedrijfsconcept is volstrekt nieuw. U heeft de beste mensen voor uw casus tegen een normaal tarief; een garantie voor succes.

toptalks

 

TopTalks is een combinatie van netwerken en kennisoverdracht met een speciale TopTalks lunch in sterrenrestaurant De Leuf.

TopTalks wordt u aangeboden door advocaat Wim Vondenhoff en verschillende mede-inleiders, waaronder Jos Coumans.

Indien u een uitnodiging voor TopTalks wenst te ontvangen stuurt u dan een mail naar: secretariaat@vondenhoff.nl.

TopTalks starten om 12.00 uur precies met een uitgebreide kennismakingsronde van de deelnemers. Door uw aanwezigheid ontstaat een zeer interessante mix tussen theorie en praktijk, waardoor wij allen van elkaar leren. Wij stoppen exact om 14.00 uur. Tijdens ons gesprek serveert het TopTeam van De Leuf een exclusieve TopTalks lunch. De kosten hiervan zijn € 55,00 exclusief btw en die brengen wij u bij inschrijving in rekening. Na betaling van de factuur is uw deelname definitief. Bij annulering binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen!

Voor het overige is deelname steeds kosteloos. Wij verheugen ons op uw komst!

Voor meer data verwijzen wij u naar de agenda met betrekking tot TopTalks.

 

in-house cursussen

Wij bieden u aan om over de onderwerpen van TopTalks in een veel uitgebreidere vorm en geheel op uw organisatie toegesneden, cursussen te geven. Zo ontvangt u in korte tijd gecomprimeerd die exacte kennis die voor u noodzakelijk is.

financieringen

Iedere ondernemer merkt dat de banken, als traditionele kapitaalverstrekker, de afgelopen jaren steeds verder zijn teruggetreden. 

Andere vormen van kapitaalverstrekking zijn volop in ontwikkeling.

Samen met Jos Coumans heeft Wim Vondenhoff hierop geanticipeerd, onder andere door een financieringsplatform te creëren waar geldverstrekkers en geldvragers tot zaken kunnen komen. Zo kunnen MKB-bedrijven, buiten de traditionele banken om, toch werkkapitaal verkrijgen.

bedrijfsadviseur

Gezien zijn praktische ervaring en deskundigheid door zijn bedrijfseconomische, fiscale en juridische opleidingen, wordt Wim Vondenhoff regelmatig gevraagd om als commissaris of adviseur vast aan een onderneming verbonden te zijn. 

Als commissaris behoor je het bestuur van de onderneming een klankbord te geven, maar zijn er ook verder reikende juridische mogelijkheden. Een vaste adviseur en een vrijere rol, waarbij regelmatig de algemene strategie van de onderneming voor de komende tijd wordt besproken, maar ook concreet op financiële en juridische items wordt ingegaan. 

De kosten van zo'n commissariaat of adviseurschap variëren met de daarvoor benodigde tijd en grootte van de onderneming.

faillissementen

Mr. Vondenhoff is curator in onderstaande faillissementen:

 

Facet Human Capital Group B.V. / Facet Human Capital Holding B.V. / Rubix B.V.

 

Voor de faillissementsverslagen verwijst de curator naar de website www.rechtspraak.nl waar alle faillissementsverslagen staan gepubliceerd.

 

privacy verklaring

WELKOM

CORONA HELPDESK 045 208 09 99

 

CHECK IT OUT
×

Links

Nederlandse Orde van Advocaten
Nederlandse gerechtelijke uitspraken
Nederlandse wetgeving
Vereniging van Curatoren in Nederland
V
ereniging voor Aanbestedingsadvocaten

 

SLUITEN
×

Lezingen en publicaties

Artikel De Limburg 25-04-2020 Help? Hoe overleeft mijn bedrijf de crisis?

 

Columns RECHTstreeks WijLimburg.nl

Column_1_Rechtstreeks_WijLimburg

Column_2_Rechtstreeks_WijLimburg

Column_3_Rechtstreeks_WijLimburg

Column_4_Rechtstreeks_WijLimburg

Column_5_Rechtstreeks_WijLimburg

Column_6_Rechtstreeks_WijLimburg

Column_7_Rechtstreeks_WijLimburg

Column_8_Rechtstreeks_Wij_Limburg

Column_9_Rechtstreeks_Wij_Limburg

 

Column_Brexit_WijLimburg

 

Artikel: Aandacht voor grensregio's Betoog: Open de aanbestedingsmarkt

Op 7 en 8 mei 2018 heeft mr. Vondenhoff een spoedcursus AVG gegeven. De lezing nog eens teruglezen:

Lezing_AVG.pdf

U wilt uw bedrijf verkopen of overdragen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Lees de presentaties die mr. Vondenhoff over dit onderwerp heeft gegeven. Heeft u hierna nog vragen, neemt u dan telefonisch contact op.

Bedrijfsopvolging_I.pdf

Bedrijfsopvolging_II.pdf

Heeft u een financiering nodig? Mr. Vondenhoff heeft contact met diverse investoren. Lees de hierover gegeven lezing "bedrijfsfinanciering".

Bedrijfsfinanciering.pdf

SLUITEN
×

Blog

Naar aanleiding van het gepubliceerde krantenartikel ben ik overstelpt met vragen. Lees nu mijn eerste blog "saneringstechnieken" waarin de eerste vragen al beantwoord worden. 

Blog_1.pdf

Onderstaand deel twee van mijn blog "saneringstechnieken". Hierin wordt het onderhandse crediteurenakkoord besproken. 

Blog_2.pdf

Het heeft even geduurd maar wat in het vat zit verzuurt niet. Onderstaand deel 3 van mijn blog saneringstechnieken. Dit keer wordt de gerechtelijke sanering besproken.

Blog_3.pdf

SLUITEN
×

Agenda

Momenteel staan er geen lezingen gepland.

Mocht u een inhouse cursus of lezing willen organiseren kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij geven lezingen over diverse onderwerpen.

Wilt u een uitnodiging ontvangen dan wel inschrijven, stuur dan een bericht naar:

secretariaat@vondenhoff.nl

dan wel per telefax: 

045 - 208 09 90 

of per post: 

mr. W.B.M. Vondenhoff, advocaat, Vlotstraat 2-4, 6417 CB HEERLEN. 

 

 

SLUITEN
×

Contact

ADRES Vlotstraat 2 - 4  6417 CB Heerlen
TELEFOON 045 - 208 09 99
FAX 045 - 208 09 90

MAIL VONDENHOFF@VONDENHOFF.NL

KvK 14101199

DERDENGELDREKENING
NL53 ABNA 058.87.18.602

t.n.v. MR WBM VONDENHOFF ADVOCATEN BV INZAKE STICHTING BEHEER DERDENGELDEN

SLUITEN
×

Social Media

SLUITEN
×